ประวัติความเป็นมาของตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี

ชื่อหน่วยงานและสังกัด

ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดิมเรียกว่ากองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี 

สังกัดกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 

ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการเรียกว่าผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี (มียศตั้งแต่พันตำรวจตรี แต่ไม่เกินพันตำรวจเอก) 

โดยมีรองผู้กำกับการ (ยศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอกถึงพันตำรวจโท)

ในปี พ.ศ. 2532 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ปรับปรุงโครงสร้างของกรมตำรวจขึ้นให้เรียก 

“กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัด…” เป็น “ตำรวจภูธรจังหวัด…”ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานเรียกว่า 

“รองผู้บังคับการหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด…”(ยศพันตำรวจเอกพิเศษ) และมีตำแหน่ง 

“ผู้กำกับการรองหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด…” (ยศพันตำรวจเอก) เป็นรองฯ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ปรับปรุงโครงสร้างของกรมตำรวจ 

ขึ้นใหม่โดยให้ยกระดับตำแหน่งของหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด… 

จากตำแหน่งเดิม “รองผู้บังคับการหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด…” (ยศพันตำรวจเอกพิเศษ) เป็นตำแหน่ง 

“ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด…” (ยศพลตำรวจตรี) และมีตำแหน่งรองผู้บังคับการ (ยศพันตำรวจเอกพิเศษ) 

ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี เป็นหน่วยงานหนึ่งในตำรวจภูธรภาค 1 สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ