ชื่อหน่วยงานและสังกัด

                                                                   
 ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดิมเรียกว่ากองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี  
                                                                    สังกัดกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482
                                                                    ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการเรียกว่าผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี (มียศตั้งแต่พันตำรวจตรี แต่ไม่เกินพันตำรวจเอก)
                                                                    โดยมีรองผู้กำกับการ (ยศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอกถึงพันตำรวจโท)

                                                                    ในปี พ.ศ. 2532 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ปรับปรุงโครงสร้างของกรมตำรวจขึ้นให้เรียก                                                                              
                                                                    "กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัด..." เป็น "ตำรวจภูธรจังหวัด..."ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานเรียกว่า                                                                     
                                                                    "รองผู้บังคับการหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด..."(ยศพันตำรวจเอกพิเศษ) และมีตำแหน่ง                                                                     
                                                                    "ผู้กำกับการรองหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด..." (ยศพันตำรวจเอก) เป็นรองฯ

                                                                     ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ปรับปรุงโครงสร้างของกรมตำรวจ                                   
                                                                     ขึ้นใหม่โดยให้ยกระดับตำแหน่งของหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด...                                      
                                                                     จากตำแหน่งเดิม "รองผู้บังคับการหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัด..." (ยศพันตำรวจเอกพิเศษ) เป็นตำแหน่ง                                            
                                                                    "ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด..." (ยศพลตำรวจตรี)  และมีตำแหน่งรองผู้บังคับการ (ยศพันตำรวจเอกพิเศษ)   

                                                  
                                                                     ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี เป็นหน่วยงานหนึ่งในตำรวจภูธรภาค 1 สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

                                                                                                                                                                  

จัดทำโดย แผนกการข่าวและเทคโนโลยี ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]
ด.ต.ธนพล ผุยรอด (Webmaster)