ทำเนียบรายชื่อผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี

1.

     พ.ต.ต.อุย

สินปัญจะ

ผู้กำกับการ

8  ก.ย. 2486 – 10 ม.ค. 2489

2.

     พ.ต.ต.ประกาญจน์

จาตนิลพันธ์

ผู้กำกับการ

4  ก.พ. 2489 –19 เม.ย. 2489

3.

     พ.ต.ต.จำรัส

โรจน์จันทร์

ผู้กำกับการ

19 เม.ย. 2489 – 21 พ.ย. 2490

4.

     พ.ต.ต.เติบ

อินทรนิโรดม

ผู้กำกับการ

12  ม.ค. 2491 –  21 ก.ย. 2491

5.

     ร.ต.อ.ชัย

อินทุเวส

ผู้กำกับการ

25  ก.ย. 2491  – 20 ธ.ค. 2492

6.

     พ.ต.ท.โพธิ์

ไทยทอง

ผู้กำกับการ

20 ธ.ค. 2492  –  16 เม.ย.2497

7.

     พ.ต.ต.ชีพ

ราษฎร์นิยม

ผู้กำกับการ

16 เม.ย. 2497  – 29 ก.ค.2498

8.

     พ.ต.ท.สนั่น

นรินทรสรศักดิ์

ผู้กำกับการ

29   ก.ค. 2498  –   3ธ.ค. 2500

9.

     พ.ต.ต.สงัด

โรจนภิรมย์

ผู้กำกับการ

3 ธ.ค. 2500   –   5 ก.ย. 2501

10.

     พ.ต.ท.ชโย

ชำนาญกิจ

ผู้กำกับการ

5 ก.ย. 2501   – 5 พ.ย. 2502

11.

     พ.ต.ต.เจิดศักดิ์

ตุงคะศิริ

ผู้กำกับการ

5พ.ย. 2502 –    8 ส.ค. 2503

12.

     พ.ต.ท.บุญจิตต์

พันธุมจินดา

ผู้กำกับการ

8 ส.ค. 2503 – 15พ.ค. 2504

13.

     พ.ต.อ.อุดม

วงศ์อุดม

ผู้กำกับการ

15 พ.ค. 2504 – 29พ.ย. 2508

14.

     พ.ต.อ.ปรีชา

มโนน้อม

ผู้กำกับการ

29 พ.ย. 2508 – 22 ก.พ.2511

15.

     พ.ต.ท.พยนต์

ผลประไพ

ผู้กำกับการ

22 ก.พ. 2511 – 12 มิ.ย. 2512

16.

     พ.ต.อ.ปิย

รัตนพร

ผู้กำกับการ

12 มิ.ย. 2512 –    1ส.ค. 2515

17.

     พ.ต.ท.สละ

พูลศิริ

ผู้กำกับการ

1ส.ค. 2515 – 1  ส.ค. 2519

18.

     พ.ต.อ.บุญชู

วังกานนท์

ผู้กำกับการ

1 ส.ค. 2519  – 1 ส.ค. 2523

19.

     พ.ต.อ.สฤษดิ์

สุทธิคีร

ผู้กำกับการ

1 ส.ค. 2523  – 1 ต.ค. 2525

20.

     พ.ต.อ.เผชิญ

สวัสดิชัย

ผู้กำกับการ

1 ต.ค. 2525  – 2 ต.ค. 2528

21.

     พ.ต.อ.สิงห์ทอง

พรพิพิธ

ผู้กำกับการ

2  ต.ค. 2528  – 2 ต.ค. 2530

22.

     พ.ต.อ.ชัยทัศน์

อรัญทิมา

ผู้กำกับการ

2 ต.ค. 2530  –  1ธ.ค. 2532

23.

     พ.ต.อ.ประภัสสร์

เนินกร่าง

ผู้กำกับการ

1 ธ.ค. 2532  – 4  ธ.ค. 2533

24.

     พ.ต.อ.ปรัชญา

สุทธปรีดา

ผู้กำกับการ

4 ธ.ค. 2533   – 1 เม.ย. 2536

25.

     พ.ต.อ.เริงธรรม

เชื้อแก้ว

ผู้กำกับการ

1 เม.ย. 2536 – 23 ม.ค. 2537

26.

     พ.ต.อ.อาภรณ์

ไทยะกุล

รองผู้บังคับการ หัวหน้าฯ

1 ก.พ. 2537 – 15 พ.ค. 2537

27.

     พ.ต.อ.เริงธรรม

เชื้อแก้ว

รองผู้บังคับการ หัวหน้าฯ

16 พ.ค.2537 – 28 ก.พ. 2538

28.

     พล.ต.ต.อุไร

สีอุไรย์

ผู้บังคับการ

1 มี.ค. 2538 – 30  ก.ย. 2539

29.

     พล.ต.ต.ชัยณรงค์

วัชรานันท์

ผู้บังคับการ

1 ต.ค. 2539 – 14  ต.ค. 2542

30.

     พล.ต.ต.สมาน

สุวัฑฒนะ

ผู้บังคับการ

14  ต.ค. 2542 – 31พ.ค. 2544

31.

     พล.ต.ต.สมชัย

เจริญทรัพย์

ผู้บังคับการ

31  พ.ค. 2544  -  30  ก.ย. 2545

32.

     พล.ต.ต.ประจิม

ลิ่มสุวรรณ์

ผู้บังคับการ

1  ต.ค. 2545 - 30  ก.ย. 2546

33.

     พล.ต.ต.สุชีพ

หนูนาง

ผู้บังคับการ

1  ต.ค. 2546  -  30 ก.ย. 2548

34.

     พล.ต.ต.เชิดชัย

ปวโรภาส

ผู้บังคับการ

1  ต.ค. 2548  -  28 ก.พ. 2550

35.

     พล.ต.ต.ภูมิรา

วัฒนปาณี

ผู้บังคับการ

1  มี.ค. 2550  - 30 เม.ย. 2550

36.

     พล.ต.ต. อลงกรณ์ 

หทัยยุทธ

ผู้บังคับการ

1  พ.ค. 2550 -   4 มิ.ย. 2551

37.

     พล.ต.ต.วีระพงษ์

ชื่นภักดี

ผู้บังคับการ

5  มิ.ย. 2551 -  1 ต.ค..2551

38.

     พล.ต.ต.อุฬาร

อเนกบุณย์

ผู้บังคับการ

2 ต.ค. 2551- 25 พ.ย. 2552

39.

     พล.ต.ต.กิตติ

รุ่งเรืองวงษ์

ผู้บังคับการ

25 พ.ย. 2552 -30 ก.ย. 2554

40.

     พล.ต.ต.ชลิต

ปรีชาหาญ

ผู้บังคับการ

28 ..2554 - 29 ..2558
41.
   พล.ต.ต.Ե
ʧҧ
ผู้บังคับการ
30 ..2558 - 8 .. 2559
42.
  พล.ต.ต.ɡ
ոѭǧ
ผู้บังคับการ
9 .ย. 2559 - 2 .. 2559
43.
  พล.ต.ต.ѵ
Ծ¨ѹ
ผู้บังคับการ
3 .. 2559 - 30 .. 2561
44.
  พล.ต.ต.
Է
ผู้บังคับการ
1 .. 2561 - 30 .. 2562
45.
  พล.ต.ต.¹Ѳ
ѭѲ
ผู้บังคับการ
1 .. 2562 - 30 .. 2563
46.
  พล.ต.ต.ҹ
ʵ
ผู้บังคับการ
1 .. 2563 - Ѩغѹ

                            

                                                                                                            

จัดทำโดย Ἱâ෤ ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]
.ต. ʹ (Webmaster)