พ.ต.อ.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ รรท.ผบก.ภ.จว.สระบุรี เข้าร่วมประชุมกต.ตร.จังหวัดสระบุรีครั้งที่ 4/2559

โดยม ีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน

มีคณะกรรมการโดยตำแหน่ง,กต.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ,กต.ตร. ภาคประชาชน,ผกก.สภ.ในสังกัด ภ.จว.สระบุรี

เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุร ี วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น.


  
  
  

  
  


  
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการข่าวสาร ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี
54 ม.5 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร.0-36733-446 โทรสาร.0-36733-443 e- mail: [email protected]